Výrobcovia

HľadaťVŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Pre nákup prostredníctvom internetových stránok prevádzkovaných fy Ing. Kamil Kovács - PIKO-KOMÁRNO.
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Ing. Kamil Kovács - PIKO-KOMÁRNO a zákazníkmi.

Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou s kupujúcim uvedené inak.

DEFINÍCIA POJMOV

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach a ich prílohách nasledovné výrazy tento význam:

predávajúci - fy Ing. Kamil Kovács - PIKO-KOMÁRNO so sídlom: Palatínova 65/10, 945 05 Komárno,  IČO: 22710353, IČ DPH: SK1020364070. DIČ: 1020364070, 
kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s fy fy Ing. Kamil Kovács - PIKO-KOMÁRNO
tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú na internetových stránkach , ktoré prevádzkuje fy fy Ing. Kamil Kovács - PIKO-KOMÁRNO
služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej, inžinierskej, technickej podpory a servisné práce.
pracovný čas - znamená čas: Pon - Pia / pracovné dni / od 08.30 hod.do 18.00 hod. So - 08,30 do 12,00 hod.

OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom internetových stránok, ktoré prevádzkuje fy Ing. Kamil Kovács - PIKO-KOMÁRNO, osobne, telefonicky alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). 

Kúpna zmluva sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, presný popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, dobu platnosti objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Vystavením objednávky, sa kupujúci zaväzuje za objednaný tovar zaplatiť kúpnu cenu, podľa podmienok uvedených v objednávke. Nesplnenie si záväzkov vyplývajúcich z objednávky najneskôr do 30 dní od vystavenia objednávky sa považuje sa porušenie týchto obchodných podmienok.

Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho zaslané na emailovú adresu kupujúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Ak nie je predávajúci schopný vybaviť objednávku okamžite, prípadne do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky, upozorní na to telefonicky kupujúceho a dohodne ďalší postup.

V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania.

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky, alebo písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (faxom, e-mailom alebo poštou).

Kupujúci má právo do dvoch dní od vystavenia objednávky podať predávajúcemu návrh na zmenu objednávky, a to iba v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Ak tak kupujúci nespraví v stanovenej lehote, je objednávka po overení predávajúcim považovaná za záväznú. Toto ustanovenie nie je pre predávajúceho záväzné v prípade, že výrobca prestane dodávať daný produkt alebo uvedie na trh nové verzie produktov. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú finančné prostriedky po stornovaní objednávky, resp. odstúpení od zmluvy zo strany predávajúceho, vrátené kupujúcemu bezodkladne najneskôr však v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

VRÁTENIE TOVARU  - Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou a musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu, alebo poštovú adresu.  

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu odstúpenie od zmluvy ,predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez
ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám, sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

Za náklady, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru sa považujú náklady na uskutočnenie objednávky, najmä cena za uskutočnenie telefonického hovoru, ktorým kupujúci urobil návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, alebo cena za pripojenie kupujúceho na internetovú stránku predávajúceho, počas ktorej kupujúci vyplnil a odoslal formulár na objednanie tovaru na internetovej stránke, alebo napísal a odoslal mail s objednávkou tovaru v trvaní 30 minút.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odsekov 1 až 3 Zákona Z.z. č. 108/2000
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
f) lotérie a iné podobné hry. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku najmä v nasledujúcich prípadoch:

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo na poskytnutie služby alebo ak takú pôžičku poskytla spotrebiteľovi tretia osoba na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutípôžičky. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenianie je tým dotknuté.
 
PLATOBNÉ PODMIENKY, SPÔSOBY PLATBY A DOKLAD O ZAPLATENÍ

Kupujúci vykonáva platbu v €, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak nasledujúcim spôsobom:

Pri prevzatí tovaru :

    Dobierka (kuriérska služba)

Po zaplatení tovaru dostane kupujúci doklad o zaplatení – faktúru, ktorá slúži ako daňový doklad a záručný list, ak pre účely uplatnenia záruky nepostačuje samotný daňový doklad. Faktúru a záručný list dostane pri preberaní tovaru od kuriéra, alebo mu bude zaslaná poštou do 14 dní.

CENY

Ceny uvedené na stránkach, ktoré prevádzkuje fy Ing. Kamil Kovács - PIKO-KOMÁRNO platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetu. Ceny sú uvedené vrátane DPH, recyklačného poplatku. Cena dopravy je pri každom tovare uvedená samostatne. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je výslovne uvedené inak

ODBER, DODACIA DOBA A DODÁVKA TOVARU

Odber tovaru sa uskutočňuje nasledujúcim spôsobom:

    prepravnou službou

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená, alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho.

Prepravné náklady sú uvedené pri každom tovare individuálne.

V cene tovaru nie je zahrnuté vynesenie tovaru do bytu a jeho rozbalenie. 

Dodacia doba tovaru: Tovar ktorý je skladom a kupujúci potvrdil telefonicky predávajúcemu objednávku sa expeduje do 24 hodín zo skladu. Doručený bude do troch dní. V prípade, že tovar nie je skladom a treba ho objednať u výrobcu, kupujúci a predávajúci si telefonicky dohodnú termín expedovania v závislosti od schopnosti výrobcu dodať tovar na sklad. Predávajúci bude tovar expedovať okamžite, ako výrobca dodá objednaný tovar na sklad. Pred expedovaním tovaru ktorý bol na objednávku a čakalo sa na dodanie od výrobcu upozorní predávajúci kupujúceho telefonicky o presnom dátume dodania.

Za tovar je zodpovedný predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy predávajúci kupujúcemu, jeho zástupcovi, alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu kupujúceho bez ohľadu na to, kto platí dopravné náklady alebo poistenie tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s tovarom. 
Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru, až uhradením ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve, na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho. 
Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
ZÁRUKA A SERVIS

Podrobné informácie ohľadom záruky, reklamačného poriadku a postupu pri reklamácii nájdete v sekcii REKLAMÁCIE.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A ĎALŠIE USTANOVENIA


Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.  V prípade ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

PRÍLOHY

Žiadne


Jazyk - Mena

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny s DPH

Košík Pokladňa

Odber noviniek

Hľadať